Vice President

Name : Mahant Rameshwar Puri Ji Maharaj
Address : Shri Annapurna Math /Mandir, Near shri kashi Vishwanath Mandir Varanasi(U.P.)