Secretary

Name : Shri Mahant Nityanand Bharati ji
Address : Shri Sanyasi Sanskrit Mahavidyalaya, C.K.37/12, Dhundhiraj Gali varanasi(UP)
E-Mail : ssm.varanasi@gmail.com