Principal

Name : Dr. Abhishek Pathak
Address : Shri Sanyasi Sanskrit Mahavidyalaya, C.K.3712.Dhundhiraj gali , Varanasi (U.P.)
Phone : 7905386263