Principal

Name : Dr. Swami Shukdevanand Saraswati
Address : Shri Sanyasi Sanskrit Mahavidyalaya, C.K.3712.Dhundhiraj gali , Varanasi (U.P.)
E-Mail : s.shukdevand9@gmail.com